İmamlar ve Diyanet Personeli Burada

İmamlar ve Diyanet Personeli Burada (http://www.dibpersonel.com/)
-   Diyanet işleri Başkanlıgı yönetmelikleri ve Muhtelif Konular İle İlgili Mevzuatlar (http://www.dibpersonel.com/diyanet-isleri-baskanligi-yonetmelikleri-ve-muhtelif-konular-ile-ilgili-mevzuatlar/)
-   -   Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (http://www.dibpersonel.com/diyanet-isleri-baskanligi-yonetmelikleri-ve-muhtelif-konular-ile-ilgili-mevzuatlar/99-diyanet-isleri-baskanligi-atama-ve-yer-degistirme-yonetmeligi.html)

cetinfaruk84 05-29-2010 10:55

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
 
Devlet Bakanlığından
Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (*)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1-
Bu Yönetmeliğin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında bir kadroya
açıktan veya naklen atanacakların niteliklerini belirlemek, atama ve nakillerine ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2-
Bu Yönetmelik, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında ilk
defa Devlet memuru olarak atanacaklar ile yeniden atanacaklar ve halen görevde olup
görevini veya görev yerini değiştirmek isteyenler hakkında uygulanır.

Dayanak
Madde 3-
Bu Yönetmelik, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (B) bendinin
2 numaralı alt bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4-
Bu Yönetmelikte geçen:
a) Başkanlık; Diyanet İşleri Başkanlığını,
b) Başkan; Diyanet İşleri Başkanını,
c) Taşra teşkilatı; Diyanet İşleri Başkanlığı il ve ilçe müftülükleri ile doğrudan
Başkanlığa bağlı eğitim merkezi müdürlüklerini,
d) Aday memur; ilk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için Kamu Görevlerine İlk
Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik uyarınca yapılan
sınavı kazanarak temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staja tabi tutulmak üzere atananları,
e) Staj; bu Yönetmelikte stajyerlik şartı getirilen kadrolara atanacaklara görevleriyle
ilgili olarak yapılan en az altı ay, en fazla bir yıl süren uygulamalı eğitimi,
f) İhtisas kursu; Başkanlıkça yürütülen hizmetler için nitelikli eleman yetiştirmek
maksadıyla, dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunları için en az iki yıl süreli olarak açılan
hizmet içi eğitim kursunu,
g)
(Değişik: 01/07/2006 tarih ve 26215 sayılı Resmi Gazete) (Değişik: 29/04/2009
tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete)
Yeterlik belgesi; Başkanlıktaki ilçe müftülüğü, vaizlik,
murakıplık, stajyer vaizlik, stajyer Kur’an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzinkayyımlık
kadrolarına ilk defa atanacaklara, Başkanlıkça yapılacak veya yaptırılacak yazılı
ve/veya sözlü ve uygulamalı sınav sonucu verilen ve (A) düzeyi için 90-100, (B) düzeyi için
80-89, (C) düzeyi için 70-79 puan olarak belirlenen belgeyi,
h) Cami görevlileri; imam-hatip ve müezzin-kayyımları,
ı) Gruplandırma; illerin Ek 1 sayılı listede belirtilen şekilde gruplandırılmasını,
j) Sınıflandırma; ilçelerin Ek 2 sayılı listede belirtilen şekilde sınıflandırılmasını,
k) Eşdeğer kadrolar; bu Yönetmelik kapsamındaki personelden ilçe müftüsü ve daha alt
düzeyde bulunan kadroların benzer ve eşit düzeyde olanları,
l) Kademeler; eşdeğer olan kadroların toplandığı basamakları,
İfade eder.

----------------------------------------------------------------
(*) Bu Yönetmelik 25/08/2004 tarih ve 25564 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
NİSAN - 2009
Y-29/1
İKİNCİ BÖLÜM
Genel ve Özel Şartlar
Bu Yönetmelik kapsamına giren kadrolara atanacaklarda aranan genel ve özel
şartlar
Madde 5- (Değişik: 01/07/2006 tarih ve 26215 sayılı Resmi Gazete)
Bu Yönetmelikte
yer alan kadrolara atanacaklarda aşağıdaki genel şartlar aranır:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendindeki genel
şartları taşımak,
b) Atanmalarında dini öğrenimi esas alan alanlarda; itikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin
İslâm törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu şeklinde ortak bir nitelik taşımak,
c) Bu maddede belirtilen görev ve unvanlardan üç yıl veya daha fazla hizmet şartı
bulunanlara atama yapılabilmesi için, son sicil notu olumlu olmak ve son üç yıllık sicil notu
ortalaması yetmiş altı puandan aşağı olmamak.
Bu Yönetmelikte yer alan kadrolara atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır:
a) Başkan olarak atanabilmek için;
1) Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) Başkanlık teşkilatında müftülük veya üstü görevlerde veya İlahiyat fakültelerinde
öğretim üyesi olarak toplam on yıl çalışmış olmak,
3) Kırk yaşını tamamlamış olmak.
b) Başkan Yardımcısı olarak atanabilmek için;
1) Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) Başkanlık teşkilatında en az beş yılını müftülük veya üstü sayılan görevlerde geçirmiş
olmak kaydıyla vaizlik veya üstü sayılan görevlerde on yıl veya ilahiyat fakültelerinde beş yılı
öğretim üyesi olmak üzere toplam on yıl görev yapmış olmak.
c) Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi olarak atanabilmek için;
1) 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanun hükümlerine göre seçilmiş olmak.
ç) Mushafları İnceleme Kurulu Başkanı olarak atanabilmek için;
1) Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) Hafız olmak, (Aşere, takrib ve tayyibe kursunu bitirmiş olmak tercih sebebidir.)
3) Başkanlık teşkilatında şube müdürü, vaizlik veya üstü sayılan görevlerde toplam beş
yıl görev yapmış olmak.
d) Mushafları İnceleme Kurulu üyesi olarak atanabilmek için;
1) Dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) Hafız olmak,
3) Aşere, takrib ve tayyibe kursunu bitirmiş veya Tefsir (kıraat) alanında doktora yapmış
olmak,
4) Başkanlık teşkilatında üç yıl görev yapmış olmak,
5) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak.
e) Teftiş Kurulu Başkanı, başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcısı olarak
atanabilmek için; 20/8/1993 tarihli ve 93/4772 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Teftiş Kurulu
Tüzüğü ile 20/12/1993 tarihli ve 21794 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyanet İşleri
Başkanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde öngörülen şartları taşımak.
f) I. Hukuk Müşaviri ve hukuk müşaviri olarak atanabilmek için;
1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
2) I.Hukuk Müşavirliği için, üç yılı Başkanlık teşkilatında olmak üzere kamu kurum ve
kuruluşlarında en az beş yıl hukuk müşavirliği yapmış olmak; hukuk müşavirliği için,
mesleğiyle ilgili görevlerde veya hukuk müşavirliği büro hizmetlerinde en az üç yıl çalışmış
olmak.
g) Daire Başkanı olarak atanabilmek için;
1) Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) Başkanlık teşkilatında üç yılı ilçe müftüsü veya Başkanlık merkezinde şube müdürü
veya üstü sayılan görevlerde veya ilahiyat fakültelerinde üç yılı öğretim üyeliğinde geçmiş
olmak şartıyla öğretim elemanı olarak, toplam on yıl görev yapmış olmak,

Y-29/2
TEMMUZ - 2006

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine
göre disiplin cezası almamış olmak,
4) İdari ve Mali İşler Daire Başkanı olarak atanacaklar için dört yıllık yüksek öğrenim
mezunu olmak ve bu bendin (2) ve (3) no’lu alt bentlerdeki şartları taşımak,
5) Strateji Geliştirme Daire Başkanı olarak atanacakların dört yıllık dini yüksek öğrenim
veya hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde en az
lisans düzeyinde yüksek öğrenim mezunu olup, şube müdürü ve üstü görevlerde en az üç yıl
görev yapmış olmak ve bu bendin (3) no’lu alt bendindeki şartı taşımak.
ğ) Başkanlık Vaizi olarak atanabilmek için;
1) Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) Başkanlık teşkilatında vaizlik veya üstü sayılan görevlerde toplam beş yıl görev
yapmış olmak.
h) Savunma Uzmanı ve Sivil Savunma Uzmanı olarak atanabilmek için;
1)
(Değişik: 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete) İlgili mevzuatında
belirtilen şartları taşımak.
ı) Döner Sermaye İşletme Müdürü olarak atanabilmek için;
1) Dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) Şube müdürü, döner sermaye işletme müdür yardımcısı veya üstü sayılan görevlerde
toplam beş yıl görev yapmış olmak,
3) Başkanlık teşkilatında üç yıl görev yapmış olmak,
4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bendine göre
disiplin cezası almamış olmak.
i) Protokol işlerini yürütmekle görevli şube müdürü olarak atanabilmek için;
1) Dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
2)
(Değişik: 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete) Başkanlık teşkilatında
APK uzmanı, eğitim uzmanı, vakit hesaplama uzmanı ve din hizmetleri uzmanı görevlerinde
veya üstü görevlerde en az beş yıl fiilen görev yapmış olmak,
3)
(İptal: 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete)

j) Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı olarak atanabilmek için;
1) Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) Dinî yüksek öğrenimden sonra Başkanlığın çeşitli kademelerinde, din öğretimi veren
müesseselerin meslekî öğretim elemanlığı veya meslek dersleri öğretmenliğinde veya
ilköğretim ve orta öğretim kurumlarının din kültürü ve ahlâk bilgisi dersi öğretmenliğinde
toplam en az beş yıl çalışmış olmak veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak,
3) Yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak.
k) Baştabip olarak atanabilmek için;
1) Tıp Fakültesi mezunu olmak,
2) Kamu kurum ve kuruluşlarında doktor olarak en az beş yıl çalışmış olmak.
l) Baştabip dışındaki sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı ile teknik hizmetler sınıfı
kadrolarına atanabilmek için;
1) Mesleği ile ilgili öğrenim mezunu olmak,
2) Yapılacak sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olmak.
m) Yardımcı hizmetler sınıfı kadrolarına atanabilmek için;
1)
(Değişik: 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete) Lise veya dengi okul
mezunu olmak,
2) Kalorifercilik, teknisyen yardımcılığı ve aşçılık için bonservis veya Milli Eğitim
Bakanlığından onaylı sertifika sahibi olmak.
n) İl müftüsü olarak atanabilmek için;
1) Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) Başkanlık teşkilatında, en az beş yılını ilçe müftüsü, il müftü yardımcısı veya eğitim
merkezi müdürü olarak geçirmiş olmak kaydı ile vaizlik veya üstü sayılan görevlerde toplam
on yıl veya ilahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak on yıl görev yapmış olmak,
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine
göre disiplin cezası almamış olmak.

NİSAN - 2009
Y-29/3

o) İl müftü yardımcısı olarak atanabilmek için;
1) Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) Vaizlik veya üstü sayılan görevlerde toplam beş yıl görev yapmış ve bu sürenin en az
üç yılını ilçe müftüsü veya eğitim merkezi öğretmeni olarak geçirmiş olmak. İlk defa ilçe
müftüsü olarak atanmaya hak kazananlar, idarecilik deneyimi kazandırılmak amacıyla altı ay
süre ile il müftü yardımcısı olarak atanabilirler.
3) Bayan il müftü yardımcısı olarak atanabilmek için; Başkanlık teşkilatında Kur’an
kursu öğreticiliği veya üstü sayılan görevlerde veya ilahiyat fakültelerinde öğretim elemanı
olarak beş yıl görev yapmış ve yapılacak yazılı ve sözlü sınavı başarmış olmak.
ö) Eğitim merkezi müdürü olarak atanabilmek için;
1) Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) Başkanlık teşkilatında en az üç yıl eğitim merkezi öğretmenliği veya vaiz ve üstü
sayılan görevlerde toplam beş yıl veya ilahiyat fakültelerinde öğretim elemanı olarak on yıl
görev yapmış olmak,
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine
göre disiplin cezası almamış olmak.
p) Eğitim merkezi öğretmeni olarak atanabilmek için;
1) Eğitim merkezi öğretmenliğinde stajyerliği kaldırılmış olmak.
r) Stajyer eğitim merkezi öğretmeni olarak atanabilmek için;
1) Dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) Başkanlıkça açılan ihtisas kursunu başarı ile bitirmiş olmak veya memuriyet
müktesebi olup ilahiyat alanında doktora yapmış olmak,
3) Memuriyet müktesebi olanların eğitim merkezlerine Kur’an-ı Kerim derslerini
okutmak üzere stajyer öğretmen olarak atanabilmesi için, yüksek öğrenim mezunu ve
Başkanlıkça açılan aşere, takrib ve tayyibe kursunu başarı ile bitirmiş olması,
4) Yapılan yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı olmak.
s) İl vaizi olarak atanabilmek için;
1)
(Değişik: 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete) Cezaevi vaizliğinde
veya ilçede vaiz olarak toplam en az iki yıl çalışmış olmak.
ş) Bayan stajyer vaiz olarak atanabilmek için;
1) Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) Yapılacak stajyer vaizlik yeterlik belgesi sınavında başarılı olmak.
t) Kur’an kursu öğreticisi olarak atanabilmek için;
1) Kur’an kursu öğreticiliğinde stajyerliği kaldırılmış olmak veya memuriyet müktesebi
ve en az imam-hatip lisesi mezunu olup, Başkanlıkça açılan aşere, takrib ve tayyibe kursunu
başarı ile bitirmiş olmak.
u) İlçe müftüsü, işletme müdür yardımcısı, şube müdürü, Kur’an kursu müdürü,
yayınevi satış müdürü, şef, koruma ve güvenlik amiri, eğitim uzmanı, din hizmetleri uzmanı,
vakit hesaplama uzmanı, araştırmacı, çözümleyici, musahhih, ayniyat saymanı, teberrukat
saymanı, bilgisayar işletmeni, memur, ambar memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, satın
alma memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf, sekreter, veznedar, veri hazırlama ve
kontrol işletmeni, şoför, vaiz, cezaevi vaizi, murakıp, müezzin-kayyım, mühendis, mimar,
astronom, istatistikçi, kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip, mütercim, kütüphaneci, tekniker,
programcı, prodüktör, film yapımcısı, spiker, kameraman, laborant, sağlık teknisyeni, hemşire,
grafiker, teknik ressam ve teknisyen kadrolarına atanabilmek için; Diyanet İşleri Başkanlığı
Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesindeki
şartları taşımak.
Bu maddede belirtilenlerin dışındaki kadrolara atanabilmek için, atanacağı kadro için
gerekli tahsil şartını taşımak ve yapılacak sınavı kazanmış olmak gerekir.
Bu maddede belirtilen kadro unvanlarına yukarıda belirtilen Yönetmelik hükümleri
çerçevesinde görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda mezkur Yönetmeliğin ilgili
hükümleri uygulanır.

(Ek fıkra: 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete)
Bu maddede belirtilen
kadro unvanlarından yeterlik belgesi şartı aranan kadrolara yapılacak atamalarda (A), (B) ve
(C) düzeyinde yeterlik belgelerinden biri idarece atama kriteri olarak belirlenebilir.

Y-29/4
NİSAN - 2009

İstenen belgeler
Madde 6- (Değişik: 08/04/2010 tarihli ve 27546 sayılı Resmi Gazete)
Başkanlık
teşkilatına ilk defa Devlet memuru olarak ataması yapılacakların, atanacağı görevin
niteliklerini taşıması halinde aşağıdaki belgeler istenir.
a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti; öğrenimini
yabancı ülkelerde yapmış olanların denklik belgesiyle birlikte diplomalarının kurumca
onaylanmış suretleri,
c) Kamu Personel Seçme Sınavı sonuç belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti
veya bilgisayar çıktısı,
d) Başkanlıkça verilmiş olan hafızlık, stajyer vaizlik, stajyer Kur'an kursu öğreticiliği,
imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlık yeterlik belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti,
e) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı,
f) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
g) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair
yazılı beyanı,
h) Dört adet vesikalık fotoğraf.
İstenen belgeler aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Başkanlık, müftülükler veya
eğitim merkezi müdürlüklerince onaylanır.

İlk defa Devlet memurluğuna atanacak personel için uygulanacak hükümler
Madde 7-
Bu Yönetmelikte sayılan kadrolara ilk defa Devlet memuru olarak
atanacaklar için bu Yönetmelik ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği ve Kamu
Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik
hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bu Yönetmelik Kapsamına Giren Bazı Personel İçin
Gruplandırma, Sınıflandırma ve Hizmet Süreleri
İllerin gruplandırılması
Madde 8-
İller, il müftüleri, il müftü yardımcıları, illerdeki şube müdürleri ve Kur’an
kursu müdürlerinin atama ve yer değiştirmelerine esas olmak üzere sosyal, kültürel, coğrafi ve
ekonomik şartlar ile hizmet gerekleri dikkate alınarak altı gruba ayrılmış ve (EK-1) sayılı
listede gösterilmiştir.

İlçelerin sınıflandırılması
Madde 9-
İlçeler, ilçe müftülerinin atama ve yer değiştirmelerine esas olmak üzere
sosyal, kültürel, coğrafi ve ekonomik şartlar ile hizmet gerekleri dikkate alınarak altı sınıfa
ayrılmış ve (EK–2) sayılı listede gösterilmiştir.

Gruplandırma ve sınıflandırmanın değiştirilmesi
Madde 10-
İl ve ilçelerin sosyal, kültürel, coğrafi ve ekonomik şartları ile hizmet
gereklerinde meydana gelen değişiklikler veya yeni kurulan il ve ilçeler dikkate alınarak grup
ve sınıflarda gerekli değişiklikler Devlet Personel Başkanlığı’nın görüşü alınarak Başkanlık
onayı ile yapılır.

Grup
ve sınıflarda hizmet süreleri
Madde 11- (Değişik: 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete) (Değişik:
08/04/2010 tarihli ve 27546 sayılı Resmi Gazete)
Bütün gruplarda hizmet süresi en az iki
yıl en fazla dokuz yıldır. Bütün sınıflarda hizmet süresi en az üç yıl ve en fazla dokuz yıldır.

Camilerin gruplandırılması (3)
Madde 11/A
- Camiler hizmetin özelliğine göre aşağıdaki şekilde gruplandırılır:

-------------------------------------------------------------------
(3) Bu madde başlığı ile birlikte 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 4 üncü
maddesi ile eklenmiş ve metne işlenmiştir.
NİSAN - 2010
Y-29/5

(A) Grubu camiler : Ülke düzeyinde tanınan sembol camilerdir.
(B) Grubu camiler : Bulunduğu bölge, il veya ilçede hizmet açısından önem arzeden
özellikli camilerdir.
(C) Grubu camiler : İl, ilçe ve belde merkezlerinde olup günün her saatinde ibadete açık
oluşu veya cemaat sayısı bakımından, birer adet imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrosuna
ihtiyaç duyulan camilerdir.
(D) Grubu camiler : (A), (B) ve (C) grubu camilerin özelliklerini taşımayan ve bir
imam-hatip kadrosuna ihtiyaç duyulan camilerdir.
(E) Grubu camiler: Kadro verilmesi gerekmeyen ancak dönemsel olarak din hizmeti
verilen camilerdir.
Grup ve sınıf hizmetlerine tabi personelin ataması (1)
Madde 12- (Değişik: 01/07/2006 tarih ve 26215 sayılı Resmi Gazete)
Grup ve sınıflar
arasındaki atamalar aşağıdaki usule göre yapılır.
a) İl müftüleri, ilk defa altıncı veya beşinci grupta yer alan illerden birine atanırlar.
Ancak, bu gruplarda münhal yer bulunmaması halinde, dördüncü grup illere atanabilirler.
Dördüncü gruptaki hizmet sürelerini tamamlayanlar altıncı veya beşinci grup illere atanırlar.

(Değişik: 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete) (Değişik: 16/10/2009
tarihli ve 27378 sayılı Resmi Gazete)
Altıncı veya beşinci grupta hizmetini tamamlayan il
müftüleri diğer grupta yer alan illerden birine atanabilirler.
b) İlçe müftüleri ilk defa altıncı veya beşinci grupta yer alan illerin ikinci ve birinci sınıf
ilçeleri dışındaki diğer sınıf ilçelerine atanırlar. Ancak münhal yer bulunmaması halinde
dördüncü veya üçüncü grup illerin altıncı veya beşinci sınıf ilçelerine atanabilirler. Bu
sınıftaki hizmet sürelerini tamamlayanlar altıncı veya beşinci grup illerin dördüncü veya
üçüncü sınıf ilçelerine atanırlar. Dördüncü veya üçüncü sınıf ilçelere atananlar en az üç yıl
çalışmadıkça yer değiştirme talebinde bulunamazlar.

(Değişik: 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete)
Altıncı veya beşinci sınıf
hizmetini tamamlayan ilçe müftüleri ikinci ve birinci sınıf ilçeler hariç diğer sınıfta yer alan
ilçelere atanırlar. İlçe müftülerinin ikinci ve birinci sınıf ilçelere atanabilmeleri için daha alt
sınıflardaki ilçelerde altı yıl ilçe müftülüğü yapmış olmaları şarttır.
Aynı sınıfta yer alan ilçe müftülerinin yer değiştirmesinde, atanacağı sınıfta yeterli boş
kadro bulunması halinde, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-4 Değerlendirme Formuna
göre yapılacak puanlamada en fazla puanı alanlar öncelik sırasına göre üst sınıflardaki ilçelere
atanırlar. Ancak yer değiştirecek olan ilçe müftülerinin genel durumu, yöneticilik kabiliyetleri,
görev yerinde yaptığı hizmetler ve atanacağı yerin özellikleri gibi hususlar dikkate alınarak,
Atama ve Yer Değiştirme Kurulu tarafından en fazla on puana kadar ilave puan verilebilir.
c) İl müftü yardımcıları, ilk defa altıncı veya beşinci grupta yer alan illerden birine
atanırlar. Ancak bu gruplarda münhal yer bulunmaması halinde, dördüncü grup illere
atanabilirler. Dördüncü gruptaki hizmet sürelerini tamamlayanlar altıncı veya beşinci grup
illere atanırlar. İl müftü yardımcısı olarak atanacak bayanlarda bu şart aranmaz.
Altıncı veya beşinci grup hizmetini tamamlayan il müftü yardımcıları ikinci ve birinci
grup iller hariç diğer grup illere atanırlar. İkinci grup illerin müftü yardımcılığına atanabilmek
için daha alt gruplardaki illerde toplam en az dört yıl, birinci grup illerin müftü yardımcılığına
atanabilmek için ise toplam en az altı yıl il müftü yardımcılığı veya ilçe müftülüğü yapmış
olmak şarttır. Bayanlarda bu şart aranmaz.
ç) İllerdeki şube müdürleri ve Kur’an kursu müdürleri, ilk defa altıncı veya beşinci
grupta yer alan illerden birine atanırlar. Ancak bu gruplarda münhal yer bulunmaması halinde,
dördüncü grup illere atanabilirler. Dördüncü gruptaki hizmet sürelerini tamamlayanlar altıncı
veya beşinci grup illere atanırlar. Altıncı veya beşinci grup hizmetini tamamlayan il şube
müdürleri ile Kur’an kursu müdürleri durumlarına uygun diğer gruplardaki illere atanırlar.

-------------------------------------------------------------------
(1) Bu madde başlığı ile birlikte 01/07/2006 tarihli ve 26215 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 3 üncü
maddesi ile değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
Y-29/6
EKİM - 2009

d) Altıncı ve beşinci grup veya sınıf il ve ilçelere atanan müftü, müftü yardımcısı ve
müdürler bu yerlerdeki görevleri süresince bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) no’lu alt bentlerinde yer alan hükümlerden yararlanamazlar.
e) Grup ve sınıf hizmetine tabi görevlerde toplam en az dört yıl görev yapmış olanlar,
bulunduğu görevden daha alt görevlere atanmak istediklerinde, bunların altıncı ve beşinci
grup illere veya bu illerin altıncı, beşinci, dördüncü ve üçüncü sınıf ilçelerine atanma
zorunluluğu yoktur. Bunlar durumlarına uygun diğer grup il veya sınıf ilçelere atanabilirler.
Dört yıldan az hizmeti bulunanlar ise, alt göreve de atansalar zorunlu çalışma süresine tabi il
ve ilçelere atanırlar.
f)
(Değişik: 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete) Atandığı yerde asgari
hizmet süresini tamamlayan il müftüleri, il müftü yardımcıları ve ilçe müftüleri idarece
hizmetine ihtiyaç duyulması veya lüzum görülmesi halinde durumları her yıl Atama ve Yer
Değiştirme Kurulunca bu Yönetmeğin ekinde yer alan Ek-4 İl ve İlçe Müftüleri ile İl Müftü
Yardımcıları Değerlendirme Formu ile Ek-4/A İl ve İlçe Müftüleri ile İl Müftü Yardımcıları
Performans Değerlendirme Formundaki performans kriterleri dikkate alınarak
değerlendirilmek suretiyle görev süresi aynı yerde yıllık olmak üzeren fazla altı yıl daha
uzatılabilir. Eğitim merkezi müdürlerinin bulundukları yerde görev süresi üç yıl olup,
gerektiğinde bu süre, üç yıl daha uzatılabilir. İl müftülüklerindeki şube müdürleri ile Kur’an
kursu müdürlerinin ve taşra teşkilatındaki şeflerin bulundukları yerdeki asgari görev süresi
altı yıldır, bu süre üç yıl daha uzatılabilir.
g)
(Ek bent: 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete) İmam-hatipler ilk defa
(D) grubu camilere atanırlar ve bu gruptaki görev süresi asgari üç yıldır. (B) grubu camilere
atanabilmek için; (D) ve (C) grubu camilerde toplam en az beş yıl görev yapmış olmak şarttır.
(A) grubu camilere atanabilmek için ise, diğer grup camilerde en az sekiz yıl görev yapmış
olmak ve aşere takrib ve tayyibe kursunu veya ihtisas kursunu veya hafız olup tashihi huruf
kursunu bitirmiş olmak gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Atama ve Yer Değiştirme Usul ve Esasları
Atama
Madde 13-
Bu Yönetmelik kapsamına giren personelin ataması aşağıda belirtilen usule
göre yapılır.
a) Atama usulü 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanun ile 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı
Kanun ve 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununda düzenlenmiş olan personel bu
kanunlardaki hükümlere göre,
b) Başkan yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Mushafları İnceleme Kurulu Başkanı,
daire başkanları, hukuk müşavirleri, müfettişler, döner sermaye işletme müdürü ve eğitim
merkezi müdürü, Başkanın inhası üzerine Bakan onayı ile,
c) Başkanlık vaizleri, Mushafları İnceleme Kurulu üyeleri, Din İşleri Yüksek Kurulu
uzmanları, döner sermaye işletme müdür yardımcıları, şube müdürleri, baştabip, ilçe müftüleri,
eğitim merkezi öğretmenleri, vaizler, murakıplar ve Başkanlık merkezindeki uzman ve üstü
sayılan kadrolara, Personel Dairesi Başkanının inhası üzerine Başkan onayı ile,
d) Taşra teşkilatı personelinden Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip, müezzin-kayyım,
memur, mutemet, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, daktilograf ve teknisyenlerin;
1- İlk defa atamaları veya bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesindeki hizmet gereği yer
değiştirme sebeplerine binaen görev yaptıkları il dışına nakilleri Personel Dairesi Başkanının
inhası üzerine Başkanlıkça,
2) Bu Yönetmeliğin 14 ve 15 inci maddelerinde zikredilen sebeplerle il içinde yer
değiştirmeleri il müftüsünün inhası üzerine vali tarafından,
3) Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde zikredilen sebeplerle iller arası naklen atamaları;
illerde il müftüsünün inhası, ilçelerde kaymakamların teklifi ve il müftüsünün inhası üzerine
vali tarafından,
4)
(Değişik: 01/07/2006 tarih ve 26215 sayılı Resmi Gazete) İlçede bulunan eğitim
merkezlerinde kaymakamların, ilde bulunan eğitim merkezlerinde ise eğitim merkezi
müdürlerinin inhası üzerine vali tarafından,

NİSAN - 2009
Y-29/7

e) Taşra teşkilatında bulunan şoför ile yardımcı hizmetler sınıfındaki kadrolara ilk defa veya
naklen atanacaklar, illerde müftü veya eğitim merkezi müdürünün inhası üzerine vali tarafından;
ilçelerde ise, müftü veya eğitim merkezi müdürünün inhası üzerine kaymakam tarafından,
f) Ücreti köy bütçesi, dernekler veya vakıflarca ödenen cami görevlileri, ilgili il müftüsü veya
kaymakamın teklifi üzerine vali tarafından,
g) Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan personel, Personel Dairesi Başkanının teklifi üzerine
Başkanlıkça,
Atanır.
Stajyer vaizler il müftülükleri emrine atanırlar. Stajyerliği kaldırılan vaizler Başkanlığın
uygun göreceği ilçe veya cezaevi vaizliğine, bayan vaizler ise, il veya ilçelere atanabilirler.
Taşra teşkilatı personelinden bazılarının atamaları ve diğer işlemleri Başkanlıkça gerekli
görüldüğünde mahalline devredilebilir.
Bu maddenin (d) ve (e) bentlerinde zikredilen kadrolardaki personelin bu Yönetmeliğin 15
inci maddesinin (a) bendindeki mazeretleri sebebiyle Başkanlıkça görev veya görev yerlerinin
değiştirilmesi gerekli görülmesi halinde, il içi veya il dışı nakilleri Başkanlıkça her zaman
yapılabilir.
(Ek: 01/07/2006 tarih ve 26215 sayılı Resmi Gazete)
Bayan stajyer vaiz, din hizmetleri
uzmanı, stajyer Kur’an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım, prodüktör, film yapımcısı,
spiker, kameraman ve grafiker kadrolarına, hizmet gerekleri göz önünde bulundurularak 18/3/2002
tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk
Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre açıktan
atama yapılabilir.

Hizmet gereği yer değiştirme
Madde 14-
Hizmet gereği yer değiştirme, aşağıdaki sebeplerle yapılır:
a) Hizmet için gerekli sayıda veya nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması veya ihtiyaç
fazlası eleman bulunduğunun tespit edilmesi,
b) Teftiş veya soruşturma sonunda veya mahallen gösterilecek idarî lüzum ve zaruretler
sebebiyle personelin görevinin veya görev yerinin değiştirilmesinde zorunluluk bulunması,
c) Bulunduğu görevde çeşitli sebeplerle başarılı olamayanlara başka görevlerde deneme
imkânı verilmesi,
d) Personelin iki yıl üst üste olumsuz sicil almış olması,
e) Çeşitli sebeplerle görevinin veya görev yerinin ortadan kalkması.

(Değişik: 01/07/2006 tarih ve 26215 sayılı Resmi Gazete)
İl ve ilçe müftüleri ile müftü
yardımcılarının bu maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde belirtilen sebeplerle görev
yerlerinin değiştirilmesi gerektiğinde, bulundukları grup ve sınıfta münhal kadro bulunmaması
halinde alt grup ve sınıflara atanabilirler.

(Değişik: 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete)
13 üncü maddenin birinci
fıkrasının (d) ve (e) bentlerinde sayılan kadrolardaki personelin, bu maddede belirtilen sebeplerle
görevlerinin veya görev yerlerinin değiştirilmesi gereken hallerde, Valiliklerce yapılacak görev
veya yer değiştirme işleminden önce, ilgili müftülüklerce, dördüncü fıkrada belirtilen
Değerlendirme ve Yer Değiştirme Komisyonunun görüşü alınır ve yapılacak işlemin gerekçesi bu
görüşte belirtilir.

(Ek fıkra: 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete)
(Değişik: 08/04/2010 tarihli
ve 27546 sayılı Resmi Gazete)
Cami görevlilerinin yer değiştirmelerine esas olmak üzere
illerde il müftüsünün başkanlığında, durumu görüşülecek görevlinin müftüsü dahil dört ilçe
müftüsü, ilçe müftüsü bulunmadığı takdirde il müftü yardımcısı veya vaizlerden oluşan bir
Değerlendirme ve Yer Değiştirme Komisyonu kurulur. Bu Komisyon; her yıl Haziran ayında
toplanarak cami görevlilerinden bulunduğu görev yerinde beş yılını tamamlamış olanlardan,
bağlı olduğu müftülükçe komisyonda görüşülmesine karar verilenlerin durumlarını bu
Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Cami Görevlileri Değerlendirme Kıstasları Formu ile
birlikte özlük ve sicil dosyalarına göre inceler. Bu Yönetmeliğin 11/A maddesinde belirtilen
gruplardaki camilere Komisyonca nakli gerekli görülenlerin il içi nakilleri, 12 nci maddenin
birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen esaslar göz önüne alınarak valiliklerce yapılır, il dışı
nakil teklifleri ise Başkanlığa gönderilir. Nakli gerekli görülmeyenlerin, durumları her üç yılın
sonunda aynı usulle yeniden değerlendirilir.

Y-29/8
NİSAN – 2010

(Ek fıkra: 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete) (Değişik: 08/04/2010
tarihli ve 27546 sayılı Resmi Gazete)
Teftiş veya soruşturma sonucunda veya zaruri
durumlarda nakli gerekli görülenlerin, beş yıllık süre aranmaksızın il içi nakilleri vali
tarafından, il dışı nakilleri ise Başkanlıkça yapılır.

(Ek fıkra: 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete)
Teftiş veya soruşturma
sonucunda, idari lüzum ve zarurete binaen veya personelin talebi halinde imam-hatipler
müezzin-kayyım; murakıp ve Kur’an kursu öğreticileri imam-hatip veya müezzin-kayyım;
vaizler Kur’an kursu öğreticisi veya imam-hatip; müftüler ise vaiz, Kur’an kursu öğreticisi
veya imam-hatip kadrolarına bu Yönetmelikte belirtilen diğer şart ve nitelikler aranmaksızın
atanabilirler.

İstek üzerine yer değiştirme
Madde 15-
İstek üzerine yer değiştirme; mazeret sebebiyle, süre sebebiyle ve karşılıklı
yer değiştirme talepleri üzerine yapılan yer değiştirmelerdir.
a) Mazeret sebebiyle yer değiştirme:
Aşağıda belirtilen mazeretlerin belgelendirilmesi halinde, grup ve sınıf hizmetine tabi
olan veya olmayan bütün personelin görev yaptığı yerdeki zorunlu çalışma süreleri ile bu
maddenin (b) bendindeki süreler tamamlanmadan, memurun isteği üzerine ve aşağıdaki
öncelik sırasına göre yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir.
1) Sağlık durumu: Sağlık sebebiyle memurun yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi
için, kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin bulunduğu
yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağı, tam teşekküllü bir Devlet
hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi gerekir. Bu özür grubuna
dayanarak yerleri değiştirilenler her yıl Ocak ayında alacakları aynı nitelikteki sağlık kurulu
raporu ile durumun devam ettiğini belgelendirirler. Gerekli sağlık şartlarını kazandıkları resmi
sağlık kurullarınca tespit edilenler, ayrıldıkları hizmet bölgesindeki eksik hizmetlerini
tamamlamak zorundadırlar.
2) Eş durumu: Eş durumu sebebiyle memurun yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi
için, eşinin 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde
belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarından birinde memur statüsünde çalıştığını görev yeri
belgesi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ile belgelendirmesi gerekir.
Müftü, müftü yardımcısı, vaiz ve müdürlerin eş durumu mazereti sebebiyle nakil
isteğinde bulunabilmeleri için eşlerinin aynı seviyede veya daha üst bir görevde bulunmaları
şarttır.
3) Genel hayatı etkileyen doğal afetlere maruz kalanlar ile görev yerinde can
güvenliğinin bulunmadığını belgelendirenlerin yer değiştirmeleri de herhangi bir şarta bağlı
kalmaksızın yapılabilir.
b) Süre sebebiyle yer değiştirme:
İl müftüleri hariç zorunlu çalışma sürelerini tamamlayan ilçe müftüleri ve zorunlu
çalışma sürelerini tamamlayan müftü yardımcısı, şube müdürü, Kur’an kursu müdürü ve bu
Yönetmelik kapsamına giren bütün personelden;
1) Atandığı il veya ilçede bir yılını tamamlayanlar il içinde,
2) En son atandığı il veya ilçede altı ayı tamamlamak şartıyla il genelinde iki yılını
tamamlayanlar da il dışına,
3) İl müftü yardımcıları ve ilçe müftüleri hariç diğer personel, 4/11/1981 tarihli ve 2547
sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (t) bendinde belirtilen
lisans üstü eğitimi yaptıklarını ilgili yüksek öğretim kurumundan alacağı bir yazı ile
belgelendirmeleri halinde,
Yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

(Ek: 01/07/2006 tarih ve 26215 sayılı Resmi Gazete)
Yüksek lisans ve doktora
eğitiminin ders aşamasını tamamlayanlar ihtiyaç duyulan yerlere atanırlar.
İki yılın hesaplanmasında Kur’an kursu öğreticileri için o yılın 30 Eylül tarihi, diğer
unvanlı görevlerde ise, fiilen göreve başladığı tarih esas alınır.
Büyükşehir statüsündeki illerin merkez ilçelerinde yapılacak yer değişikliğinde süre şartı
aranmaz.

NİSAN - 2010
Y-29/9

Bu Yönetmelik kapsamına giren personelin üst görevlere atanmalarında bu bentte
zikredilen süreler dikkate alınmaz.
Bu bentte belirtilen sürelerden maksat fiilen çalışılan sürelerdir.
(Ek fıkra: 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete)
Cami görevlilerinin isteğe
bağlı atanmalarında Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-1
Cami Görevlileri Sözlü Sınavı Değerlendirme Formundaki değerlendirmeye göre yapılacak
sözlü sınavdan en az yetmiş puan almak gerekir. Başarı listesinin hazırlanmasında, bu
Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Cami Görevlileri Değerlendirme Kıstasları Formunda
belirlenen puan ile sözlü sınavda alınan puanların ortalaması esas alınır ve buna göre başarı
sıralaması belirlenir.
c) Karşılıklı yer değiştirme:
Aynı sınıf ve unvandaki personelin karşılıklı yer değiştirme istekleri, yukarıdaki (b)
bendinde zikredilen süreler dikkate alınarak merkezde birim amirlerinin, taşrada müftü veya
eğitim merkezi müdürlerinin muvafakatı ve atamaya yetkili amirin uygun görmesi ile yerine
getirilir.

Yer değiştirme zamanı
Madde 16- (Değişik: 01/07/2006 tarih ve 26215 sayılı Resmi Gazete)
Müftü, müftü
yardımcısı ve Kur’an kursu öğreticilerinin aynı görevle, hizmet gereği, mazeret ve karşılıklı
yer değiştirme dışındaki istekleri üzerine yerlerinin değiştirilmesi, müftü ve müftü
yardımcılarının Başkanlığa, Kur’an kursu öğreticilerinin ise il müftülüklerine, müracaatlarını
Mart ayı sonuna kadar ulaştırmaları şartıyla 1 Haziran – 1 Eylül arasında yapılır. Diğer
görevliler için bu şart aranmaz.

Atama ve Yer Değiştirme Kurulu ve görevleri
Madde 17-
Bu Yönetmelik kapsamına giren personelin görev veya görev yerlerinin
değiştirilebilmesi için gereken kararları almak üzere, Personel Dairesinin bağlı bulunduğu
Başkan Yardımcısının başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Din
Hizmetleri, Din Eğitimi ve Personel Dairesi Başkanlarından oluşan bir Atama ve Yer
Değiştirme Kurulu kurulur.
(Ek cümle: 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete)

Sağlık mazereti sebebiyle görev veya görev yeri değiştirilmesi gerekenlerin durumlarının
görüşülmesinde üye olarak Kurula bir tabibin de katılımı sağlanır.
Atama ve Yer Değiştirme Kurulu;
a) Her yıl Haziran, Temmuz veya Ağustos aylarında toplanarak, bulunduğu yerde görev
süresini tamamlayan il müftüleri, il müftü yardımcıları ve ilçe müftülerinden, görevlerini veya
görev yerlerini değiştirmesi gerekenlerin,
b) Zarurî boşalmalar sebebiyle yıl içinde il müftülüğü, il müftü yardımcılığı ve ilçe
müftülüklerine atanması gerekenlerin,
c) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre, hizmet gereği Başkanlık tarafından
görevinin veya görev yerinin değiştirilmesi gerekenlerin,
d) Daha önce görevine son verilmiş olanlar ile görev veya görev yeri değiştirilmiş olup
da eski görevlerine veya eski görev yerlerine dönmek isteyenlerin,
e)
(Ek bent: 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete) Ortak niteliği
kaybetmeleri sebebiyle görevlerine son verilmesi teklif edilenlerin,
f)
(Ek bent: 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete) Başkanlık
personelinden kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerin bulunduğu
yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağına veya kronik rahatsızlıklarına dair
sağlık raporuna istinaden görev veya görev yerini değiştirmek isteyenlerin,
Durumlarını görüşür ve gereken kararları alır.
Atama ve Yer Değiştirme Kurulu, kurul üyelerinin yarısından en az bir fazlası ile
toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar verir. Eşitlik halinde Kurul Başkanının tarafı
çoğunluk sayılır.
Atama ve Yer Değiştirme Kurulunun kararları Başkanın onayı ile yürürlüğe girer.

Y-29/10
NİSAN - 2009

Atama ve Yer Değiştirme Kurulunun sekretarya görevini Personel Dairesi Başkanlığı
yürütür.
Kur’an kursu öğreticileri ile cami görevlileri ve atama ve yer değiştirmesi mahallince
yapılan diğer personelin aynı il içinde görev yerlerinin değiştirilmesi ise, 5442 sayılı İl İdaresi
Kanununun 8 inci maddesinin (c) bendine göre ilgili müftünün teklifi ve il müftüsünün inhası
üzerine Vali tarafından yapılır ve Başkanlığa da bilgi verilir.
Mecburî hizmetlilerin görevden ayrılmaları
Madde 18-
Başkanlığa karşı mecburî hizmetle yükümlü olanlar, mecburî hizmetlerinin
başka kurumlara devri kabul edilmeden veya taahhüt ettikleri tazminatları ödemeden
görevlerinden ayrıldıkları takdirde haklarında ilgili mevzuata göre işlem yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Merkez kuruluşunda çalışan bazı personelin müftülük, müftü yardımcılığı, vaizlik
ve eğitim merkezi müdürlüklerine atanması
Madde 19-
Dört yıllık dinî yüksek öğrenim yapmış ve Başkanlık merkez kuruluşunda;
a) Daire başkanlığı ve dengi veya daha üstü görevlerde en az iki yıl çalışmış olanlar il
müftülüğü veya eğitim merkezi müdürlüklerine,
b) Mushafları İnceleme Kurulu üyeliği, müdürlük ve dengi veya daha üstü görevlerde en
az iki yıl çalışmış olanlar il müftü yardımcılığı, il vaizliği veya ilçe müftülüklerine,
c) Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlığı görevinde en az beş yıl çalışmış olanlardan en az
iki yıl il müftü yardımcılığı, eğitim merkezi müdürlüğü veya ilçe müftülüğü yapmış olanlar il
müftülüğüne,
Bu Yönetmelikte belirtilen diğer şart ve nitelikler ile grup ve sınıf şartı aranmaksızın
atanabilirler.

Yönetmeliğin yürürlük tarihinde veya daha önce görevde olanlar
Madde 20-
Bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere ilgili mevzuatı uyarınca atanmış
olanların kazanılmış hakları saklıdır.

Eşdeğer kadrolar
Madde 21-
Bu Yönetmelik kapsamındaki Başkanlık personelinden il müftü yardımcısı
ve dengi ve daha alt düzeyde bulunan kadroların eşdeğerleri aşağıdaki şekilde yedi kademe
halinde tespit edilmiştir:
a) Birinci kademe: Şoför ve yardımcı hizmetler sınıfı personeli.
b) İkinci kademe: müezzin-kayyım, memur, mutemet, sekreter, ambar memuru,
veznedar, satınalma memuru, kameraman, santral memuru, veri hazırlama ve kontrol
işletmeni, daktilograf ve koruma ve güvenlik görevlisi.
c) Üçüncü kademe: İmam-hatip, bilgisayar işletmeni, teknik ressam, teknisyen, grafiker,
hemşire, sağlık teknisyeni, laborant.
d) Dördüncü kademe: Kur’an kursu öğreticisi, programcı, ayniyat saymanı, teberrukat
saymanı, musahhih, şef, koruma ve güvenlik amiri, tekniker, prodüktör, film yapımcısı ve
spiker.
e) Beşinci kademe: Araştırmacı, APK uzmanı, din hizmetleri uzmanı, eğitim uzmanı,
vakit hesaplama uzmanı, çözümleyici, mütercim, kütüphaneci, istatistikçi, astronom, tabip, diş
tabibi, mühendis, mimar.
f) Altıncı kademe: Mushafları İnceleme Kurulu üyesi, İşletme müdür yardımcısı, şube
müdürü, Kur’an kursu müdürü, yayınevi satış müdürü, baştabip, vaiz, cezaevi vaizi ve
murakıp.
g)
(Değişik: 01/07/2006 tarih ve 26215 sayılı Resmi Gazete) Yedinci kademe: Din
İşleri Yüksek Kurulu uzmanı, il müftü yardımcısı, Başkanlık vaizi, ilçe müftüsü ve eğitim
merkezi öğretmeni.

TEMMUZ - 2006
Y-29/11
(Değişik: 01/07/2006 tarih ve 26215 sayılı Resmi Gazete)
Eşdeğer kadrolardan aynı
kademede bulunan kadrolar arasındaki geçişler ile üst kademeden alt kademelerdeki kadrolara
geçişlerde, adaylık ve stajyerliği kalkmış olmak ve atanılacak kadronun şartlarını taşımak
kaydıyla sınavsız atama yapılabilir.

(Değişik: 01/07/2006 tarih ve 26215 sayılı Resmi Gazete) (Değişik: 29/04/2009
tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete)
Ancak, aynı kademedeki kadrolardan da geçse,
Mushafları İnceleme Kurulu üyesi, Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı, eğitim merkezi
öğretmeni, vaiz, Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip, müezzin-kayyım, prodüktör, film
yapımcısı, spiker, grafiker, kameraman, programcı, çözümleyici, bilgisayar işletmeni, veri
hazırlama ve kontrol işletmeni ve şoför kadrolarına atanabilmek için yapılacak yazılı ve/veya
sözlü sınavda başarılı olmak şarttır.

Yurtdışından sürekli görevden dönen müftü ve müftü yardımcılarının atanmaları (2)
Madde 22- (Değişik: 01/07/2006 tarih ve 26215 sayılı Resmi Gazete)
Yurt dışı sürekli
görevden dönen müftü ve müftü yardımcıları, yurt içinde tekrar aynı görevlere atanmak
istemeleri halinde, ayrıldıkları grup veya sınıftaki hizmetlerini tamamlamamış iseler bu grup
veya sınıftaki il veya ilçelere atanırlar. Ayrıldıkları grup veya sınıftaki hizmetlerini
tamamlamış olanlar ise, durumlarına uygun il veya ilçelere atanabilirler.
Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirilen il
müftüsü dışındaki grup ve sınıf hizmetine tabi diğer personelden yurt içi göreve dönenlerin
önceki görevlerine atanmak istediklerinde, daha önce altıncı ve beşinci grup iller veya bu
illere bağlı ilçelerde en az iki yıl görev yapmamış iseler bu il ve ilçelere atanırlar.
Yurtdışında geçirilen hizmet süreleri, birinci grup veya sınıf il veya ilçelerde, artan
süreler ise bir alt grup veya sınıf il veya ilçelerde geçirilmiş sayılır.

Aynı grup ve sınıflarda fazla geçirilen süreler
Madde 23-
Aynı grup veya sınıf il veya ilçelerdeki hizmet süresini doldurdukları halde,
herhangi bir sebeple üst grup veya sınıfa atanamayanların geçirdikleri fazla süreler,
atanabilecekleri grup veya sınıf hizmetinden sayılır.

Grup ve sınıf hizmetinden sayılacak süreler
Madde 24-
Grup ve sınıf hizmetine tabi olan personelin bu hizmetten sayılacak süreleri
aşağıda gösterilmiştir:
a) Yıllık, mazeret ve sağlık izinlerinin tamamı,
b)
(Değişik: 01/07/2006 tarih ve 26215 sayılı Resmi Gazete) Yurt içi ve yurt dışında
yılda toplam doksan günü geçmeyen geçici görev süreleri,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi uyarınca bir görevin vekâlet
ile yürütülmesi halinde bu sürelerin tamamı,
d) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir sebeple
tutuklanan veya gözaltına alınanların görevlerine dönmeleri halinde bu sürelerin tamamı,
e) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı,
f) Hizmetin gereği olarak TODAİE’de, Yabancı Diller Eğitim Merkezinde ve bilgi ve
görgüyü artırmak maksadıyla yurt dışında başarılı geçen sürelerin tamamı,

(Değişik: 01/07/2006 tarih ve 26215 sayılı Resmi Gazete)
(a), (b) ve (c) bentlerinde
belirtilen süreler, personelin görev yaptığı grup ve sınıf hizmetinden, diğer bentlerde belirtilen
süreler, bu sürelerin geçirildiği yerin grup ve sınıf hizmetinden, yurt dışında geçirilen doksan
günden fazla süreler ise, birinci grup il veya birinci sınıf ilçelerde geçirilmiş sayılır.

Grup veya sınıf hizmetinden sayılmayacak süreler
Madde 25-
Askerlikte geçen süreler, aylıksız izin süreleri ve yurt içinde veya yurt
dışında doksan günü geçen geçici görevlendirmeler, bulunduğu grup ve sınıf hizmetinden
sayılmaz.

------------------------------------------------------------------------
(2) Bu madde başlığı ile birlikte 01/07/2006 tarihli ve 26215 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 9 uncu
maddesi ile değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
Y-29/12
NİSAN - 2009

Vaiz atanmasında kıstaslar
Madde 26- (Değişik: 01/07/2006 tarih ve 26215 sayılı Resmi Gazete)
İl ve ilçelere en
az bir vaiz atanması esastır. Nüfusu on binden fazla olan beldelere de vaiz atanabilir. Toplam
nüfusu otuz ila elli bin arasında olan il ve ilçelere ikinci bir vaiz atanabilir. Bundan sonraki
her otuz bin nüfus için bir vaiz daha atanabilir. Bu atamalarda illere ve nüfusu fazla olan
ilçelere öncelik verilir. Bu fıkradaki kıstaslar bayan ve erkek vaizler için ayrı ayrı dikkate
alınır.
Vaiz kadrolarına yapılacak ilk atamalarda altıncı ve beşinci grup iller ile bu illere bağlı
ilçelere öncelik verilir ve bu bölgelere ilk defa atanacak vaizler en az iki yıl çalışmadıkça
herhangi bir sebeple nakil talebinde bulunamazlar.
Büyükşehir statüsünde olan illere vaiz atamaları il müftülükleri emrine yapılır. Bu
statüdeki vaizler il müftülüklerince gerekli görülmesi halinde merkez ilçelere planlanabilir.
Büyükşehir statüsündeki illerin metropol ilçelerinden merkez nüfusu 100 bini aşan ilçelere
atanacak vaizlerde il vaizliklerine atanacaklarda aranan şartlar aranır.

Müftü ve müftü yardımcılarının atanamayacağı hizmet yerleri
Madde 27- (Değişik: 01/07/2006 tarih ve 26215 sayılı Resmi Gazete)
Müftü ve Müftü
Yardımcıları;
a) Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu ile bağlı ilçelere,
b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte en az onbeş yıl müddetle devamlı olarak ikamet
ettiği veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu il veya ilçeye,
bu ile bağlı ilçelere, ilçenin bağlı bulunduğu il ve bu ile bağlı diğer ilçelere,
atanamazlar.
Ancak, son genel nüfus sayımına göre;
a) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan 1 Sayılı Cetvelde IV, V ve VI ncı grup kapsamında
belirtilen il merkezleri ile bunlara bağlı ilçe merkezlerinden nüfusu 50.000’i aşan yerlere,
b) Diğer grup kapsamında olan il ve bu illere bağlı ilçe merkezlerinden nüfusu 100.000’i
aşan yerlere,
yapılacak atamalarda yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz

Özelleştirilen kuruluşlardan atama
Madde 28-
24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre
Başkanlığa yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
Madde 29-
23/11/1999 tarihli ve 23885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyanet
İşleri Başkanlığı Sınav, Atama, Nakil ve Görevde Yükselme Yönetmeliği ek ve
değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 30-
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 31-
Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı bulunduğu
Bakan yürütür.

GEÇİCİ MADDE 1- (Ek: 01/07/2006 tarih ve 26215 sayılı Resmi Gazete)
Bu
Yönetmeliğin yayımı tarihinde il müftülüklerinde, şube müdürü ve Kur’an kursu müdürü
olarak görev yapanlar bulundukları ildeki görev süresi on yılı geçenler daha önce görev
yapmadıkları illere atanırlar.

GEÇİCİ MADDE 2- (Ek: 01/07/2006 tarih ve 26215 sayılı Resmi Gazete)
Bu
Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce açılan Eğitim Merkezi Öğretmenliği sınavında başarılı
olanlar, bu Yönetmelik ile kaldırılan önceki Yönetmelik hükümlerine göre atanırlar.

TEMMUZ - 2006
Y-29/13
GEÇİCİ MADDE 3- (Ek: 01/07/2006 tarih ve 26215 sayılı Resmi Gazete)
Bu
Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Stajyer Vaizlik veya Stajyer Kur’an Kursu Öğreticiliği
Yeterlik Belgesi alanlardan herhangi bir kurumda halen Devlet memuru olarak görev
yapanların, boş bulunan vaizlik veya Kur’an kursu öğreticiliği kadrolarına atamaları, bu
Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan önceki Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

GEÇİCİ MADDE 4- (Ek: 01/07/2006 tarih ve 26215 sayılı Resmi Gazete)
Bu
Yönetmeliğin yayımı tarihi itibariyle onbeş yıldan daha az vaizlik hizmeti bulunan ve
müftülük müktesebi bulunmayan vaizler, altıncı ve beşinci grup iller ile bu illere bağlı
ilçelerde en az iki yıl görev yapmamış iseler bu yerlere atanırlar.

Y-29/14
TEMMUZ - 2006

EK-1
1 SAYILI LİSTE
I. GRUP : II. GRUP : III. GRUP :
1- Adana 1- Aydın 1- Afyon
2- Ankara 2- Balıkesir 2- Bilecik
3- Bursa 3- Çanakkale 3- Bolu
4- Gaziantep 4- Denizli 4- Burdur
5- İçel 5- Edirne 5- Giresun
6- İstanbul 6- Kayseri 6- Isparta
7- İzmir 7- Tekirdağ 7- Kütahya
8- Kocaeli 8- Konya 8- Ordu
9- Manisa 9- Osmaniye
10- Muğla 10- Rize
11- Sakarya 11- Samsun
12- Antalya 12- Kırklareli
13- Hatay 13- Trabzon
14- Zonguldak 14- Uşak
15- Eskişehir 15- Bartın
16- Yalova 16- Karabük
17- Kırıkkale
18- Düzce
IV. GRUP : V. GRUP : VI. GRUP :
1- Amasya 1- Artvin 1- Adıyaman
2- Çankırı 2- Elazığ 2- Ağrı
3- Çorum 3- Erzincan 3- Bingöl
4- Kastamonu 4- Erzurum 4- Bitlis
5- Kırşehir 5- Kahramanmaraş 5- Hakkari
6- Nevşehir 6- Malatya 6- Kars
7- Niğde 7- Sivas 7- Mardin
8- Sinop 8- Şanlıurfa 8- Muş
9- Tokat 9- Diyarbakır 9- Siirt
10- Yozgat 10- Tunceli
11- Aksaray 11- Ardahan
12- Karaman 12- Iğdır
13- Kilis 13- Batman
14- Şırnak
15- Gümüşhane
16- Bayburt
17- Van
NOT: Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra kurulacak iller, yeni bir düzenleme
yapılıncaya kadar ayrıldığı il hizmet bölgesine dahil edilmiş sayılır.
TEMMUZ – 2006
Y-29/15
EK-2
II SAYILI LİSTE
1.SINIF İLÇELER
İLİ : İLÇESİ : İLİ : İLÇESİ :

ADANA Ceyhan GİRESUN Bulancak
“ Seyhan EDİRNE Keşan
“ Yüreğir G.ANTEP Nizip
AMASYA Merzifon “ Şahinbey
ANKARA Altındağ “ Şehitkamil
“ Çankaya HATAY Dörtyol
“ Gölbaşı “ İskenderun
“ K.Ören ISPARTA Eğirdir
“ Mamak “ Yalvaç
“ Polatlı İÇEL Tarsus
“ Sincan İSTANBUL Avcılar
“ Y.Mahalle “ Bağcılar
“ Etimesgut “ Bahçelievler
ANTALYA Alanya “ Bakırköy
“ Manavgat “ Beşiktaş
AYDIN Nazilli “ Beykoz
“ Söke “ Beyoğlu
BALIKESİR Bandırma “ Eminönü
“ Edremit “ Eyüp
BİLECİK Bozüyük “ Fatih
BURSA Gemlik “
G.Osmanpaşa

“ Karacabey “ Güngören
“ M.Kemalpaşa “ Kadıköy
“ Gürsu “ Kartal
“ Kestel “ Kağıthane
“ Nilüfer “ K.Çekmece
“ İnegöl “ Maltepe
“ Yıldırım “ B.Çekmece
“ Osmangazi “ Pendik
ÇANAKKALE Biga “ Sarıyer
ÇORUM Sungurlu “ Şişli
“ Ümraniye
Y-29/16
AĞUSTOS – 2004

İLİ : İLÇESİ : İLİ : İLÇESİ :
İSTANBUL Üsküdar KÜTAHYA Tavşanlı
“ Bayrampaşa MANİSA Akhisar
“ Esenler “ Salihli
“ Silivri “ Turgutlu
“ Sultanbeyli MUĞLA Fethiye
“ Tuzla “ Milas
“ Zeytinburnu ORDU Ünye
İZMİR Balçova SAMSUN Bafra
“ Bergama “ Çarşamba
“ Bornova TEKİRDAĞ Çorlu
“ Buca TOKAT Turhal
“ Çiğli “ Zile
“ Gaziemir TRABZON Akçaabat
“ Güzelbahçe “ Of
“ Karşıyaka ZONGULDAK Ereğli
“ Konak
“ Narlıdere II. SINIF İLÇELER
“ Tire ADANA Kozan
“ Ödemiş “ İmamoğlu
KAYSERİ Kocasinan OSMANİYE Kadirli
“ Melikgazi AFYON Bolvadin
“ Talas “ Dinar
KIRKLARELİ Lüleburgaz “ Çay
KOCAELİ Gebze “ Sandıklı
“ Gölcük AMASYA Suluova
“ Karamürsel ANKARA Beypazarı
“ Körfez “ Çubuk
KONYA Akşehir “ Elmadağ
“ Beyşehir “ Kazan
“ Ereğli “ K.Hamam
“ Karatay ANTALYA Kemer
“ Meram “ Korkuteli
“ Selçuklu “ Serik
Seydişehir

AĞUSTOS - 2004
Y-29/17

İLİ : İLÇESİ : İLİ : İLÇESİ :
ARTVİN Arhavi İSTANBUL Adalar
“ Hopa “ Çatalca
AYDIN Çine “ Şile
“ Germencik İZMİR Aliağa
“ Kuşadası “ Kemalpaşa
BALIKESİR Ayvalık “ Menemen
“ Burhaniye “ Seferihisar
“ Erdek “ Selçuk
“ Gönen “ Torbalı
BİTLİS Ahlat “ Urla
“ Tatvan KASTAMONU Tosya
BOLU Gerede KAYSERİ Bünyan
BURDUR Bucak “ Develi
BURSA İznik “ Hacılar
“ Mudanya KIRKLARELİ Babaeski
“ Orhangazi KONYA Cihanbeyli
“ Yenişehir “ Çumra
ÇANAKKALE Çan “ Kadınhanı
“ Gelibolu “ Kulu
“ Lapseki “ Sarayönü
ÇORUM Alaca “ Ilgın
“ İskilip KÜTAHYA Gediz
“ Osmancık “ Simav
DENİZLİ Sarayköy MANİSA Alaşehir
“ Tavas “ Demirci
DİYARBAKIR Silvan K.MARAŞ Afşin
DÜZCE Akçakoca “ Elbistan
EDİRNE Uzunköprü MARDİN Kızıltepe
ERZURUM Ilıca MUĞLA Bodrum
ESKİŞEHİR Sivrihisar “ Marmaris
G.ANTEP Islahiye NİĞDE Bor
GİRESUN Espiye ORDU Fatsa
“ Görele “ Perşembe
“ Tirebolu RİZE Çayeli
HATAY Kırıkhan SAKARYA Akyazı
İÇEL Erdemli “ Hendek
“ Silifke SAMSUN Terme
“ Tekkeköy
TEKİRDAĞ Malkara
Y-29/18
AĞUSTOS – 2004

İLİ : İLÇESİ : İLİ : İLÇESİ :
TOKAT Erbaa AYDIN Yenihisar
“ Niksar “ Yenipazar
TRABZON Araklı BALIKESİR Havran
“ Arsin “ Savaştepe
“ Sürmene “ Susurluk
“ Vakfıkebir “ Sındırgı
“ Yomra BİLECİK Söğüt
“ Beşikdüzü BOLU Yeniçağa
“ Çarşıbaşı BİTLİS Adilcevaz
BURDUR Gölhisar
VAN Edremit “ Çeltikçi
YOZGAT Sorgun ÇANAKKALE Bayramiç
“ Yerköy “ Eceabat
ZONGULDAK Alaplı “ Ezine
KARABÜK Safranbolu “ Ayvacık
YALOVA Çınarcık ÇANKIRI Ilgaz
“ Çiftlikköy ÇORUM Bayat
III. SINIF İLÇELER “ Kargı
ADANA Pozantı “ Mecitözü
OSMANİYE Bahçe “ Ortaköy
“ Düziçi
Boğazkale
AFYON Emirdağ
Uğurludağ
AĞRI Doğubeyazıt DENİZLİ Acıpayam
ANKARA Ayaş “ Çal
“ Akyurt “ Buldan
“ Haymana “ Çivril
“ Ş.Koçhisar “ Honaz
ANTALYA Elmalı “ Serinhisar
“ Finike DİYARBAKIR Ergani
“ Gazipaşa DÜZCE Cumayeri
“ Kaş “ Gölyaka
“ Kale “ Gümüşova
“ Kumluca
Çilimli
“ “ Kaynaşlı
AYDIN İncirliova EDİRNE Havsa
“ Köşk ERZURUM Aşkale
Kuyucak “ Pasinler
“ Sultanhisar “ Tortum

AĞUSTOS – 2004
Y-29/19

İLİ : İLÇESİ : İLİ : İLÇESİ :
ERZURUM Oltu KIRKLARELİ Pınarhisar
ESKİŞEHİR Çifteler “ Vize
“ Mahmudiye KOCAELİ Kandıra
“ Alpu KIRŞEHİR Kaman
“ İnönü “ Mucur
ERZİNCAN Üzümlü KONYA Bozkır
G.ANTEP Oğuzeli “ Doğanhisar
“ Nurdağı “ Hadim
GİRESUN Eynesil “ Karapınar
“ Piraziz “ Yunak
“ Keşap KÜTAHYA Altıntaş
GÜMÜŞHANE Kelkit “ Aslanapa
HATAY Samandağı MANİSA Ahmetli
“ Belen “ Kırkağaç
“ Reyhanlı “ Kula
ISPARTA Atabey “ Saruhanlı
“ Gönen “ Soma
“ Keçiborlu MALATYA Battalgazi
“ Senirkent “ Yeşilyurt
“ Şarkikaraağaç MARDİN Midyat
“ Uluborlu “ Nusaybin
İÇEL Anamur MUĞLA Dalaman
“ Bozyazı “ Köyceğiz
İZMİR Bayındır “ Ortaca
“ Çeşme “ Ula
“ Dikili “ Yatağan
“ Kınık NEVŞEHİR Ürgüp
“ Menderes RİZE Ardeşen
“ Foça “ Fındıklı
KASTAMONU Devrekani “ İyidere
“ İnebolu “ Pazar
“ Taşköprü SAKARYA Geyve
KAYSERİ İncesu “ Ferizli
“ Yahyalı “ Karasu
“ Yeşilhisar “ Kocaali
Y-29/20
AĞUSTOS – 2004

IV. SINIF İLÇELER
İLİ : İLÇESİ : İLİ : İLÇESİ :
SAKARYA Sapanca ADANA Karaisalı
“ Söğütlü “ Karataş
“ Pamukova “ Yumurtalık
SAMSUN Havza ADIYAMAN Besni
“ 19 Mayıs “ Gölbaşı
“ Vezirköprü “ Kahta
ŞIRNAK Cizre AFYON Sultandağı
SİNOP Ayancık “ Şuhut
“ Boyabat AMASYA G.Hacıköy
“ Gerze “ Taşova
SİVAS Şarkışla ANKARA Bala
“ Suşehri “ Çamlıdere
TEKİRDAĞ Çerkezköy “ Kalecik
“ Hayrabolu “ Nallıhan
“ Saray “ Evren
“ Şarköy ANTALYA Akseki
TOKAT Almus ARTVİN Borçka
Ş.URFA Birecik AYDIN Bozdoğan
“ Siverek “ Buharkent
YOZGAT Boğazlıyan “ Koçarlı
VAN Erçiş “ Karacasu
“ Gevaş BALIKESİR Bigadiç
ZONGULDAK Çaycuma “ Dursunbey
“ Devrek “ Gömeç
KIRIKKALE Bahşılı “ Manyas
“ Delice BİLECİK Gölpazarı
“ Keskin “ Osmaneli
“ Yahşihan “ Pazaryeri
BARTIN Amasra BİTLİS Güroymak
YALOVA Altınova BOLU Göynük
“ Armutlu “ Mengen
“ Termal “ Mudurnu
BURDUR Çavdır
“ Karamanlı
AĞUSTOS – 2004
Y-29/21

İLİ : İLÇESİ : İLİ : İLÇESİ :
BURDUR Tefenni KASTAMONU Abana
“ Yeşilova “ Bozkurt
BURSA Orhaneli “ Küre
ÇANAKKALE Yenice “ Daday
ÇANKIRI Çerkeş “ Seydiler
DENİZLİ Akköy KAYSERİ Felahiye
“ Babadağ “ Pınarbaşı
DİYARBAKIR Bismil KIRKLARELİ Pehlivanköy
“ Çınar KONYA Akören
“ Lice “ Altınekin
DÜZCE Yığılca “ Derebucak
EDİRNE İpsala “ Derbent
“ Süloğlu “ Güneysınır
ELAZIĞI Keban KÜTAHYA Çavdarhisar
“ Kovancılar “ Domaniç
“ Sivrice “ Emet
ERZİNCAN Refahiye MALATYA Darende
ERZURUM İspir “ Akçadağ
“ Köprüköy MANİSA Gölmarmara
“ Horasan “ Köprübaşı
ESKİŞEHİR Günyüzü K.MARAŞ Göksun
“ Seyitgazi “ Pazarcık
“ Han “ Türkoğlu
GÜMÜŞHANE Torul NEVŞEHİR Avanos
HATAY Altınözü “ Gülşehir
“ Erzin NİĞDE Altunhisar
“ Kumlu “ Ulukışla
“ Hassa ORDU Gülyalı
ISPARTA Gelendost “ Ulubey
“ Yenişarbademli RİZE Derepazarı
MERSİN Aydıncık “ Güneysu
“ Gülnar SAKARYA Kaynarca
“ Mut “ Karapürçek
İZMİR Kiraz SAMSUN Alaçam
KARS Kağızman “ Ladik
“ Sarıkamış “ Salıpazarı
KASTAMONU Araç
Yakakent

Y-29/22
AĞUSTOS – 2004

İLİ : İLÇESİ : İLİ : İLÇESİ :
SİVAS Divriği AĞRI Eleşkirt
“ Gürün “ Patnos
“ Gemerek AMASYA Göynücek
“ Yıldızeli “ Hamamözü
“ Zara ANKARA Güdül
SİİRT Aydınlar ANTALYA Gündoğmuş
TEKİRDAĞ Muratlı “ İbradı
“ M.Ereğlisi AYDIN Karpuzlu
TOKAT Pazar BALIKESİR Balya
“ Reşadiye “ Kepsut
Ş.URFA Ceylanpınar “ İvrindi
“ Viranşehir BİLECİK İnhisar
UŞAK Banaz “ Yenipazar
“ Eşme BOLU Dörtdivan
YOZGAT Akdağmadeni “ Kıbrıscık
“ Sarıkaya “ Seben
KARABÜK Yenice BURDUR Ağlasun
KARAMAN Ermenek BURSA B.Orhan
“ K.Karabekir “ Keles
KIRIKKALE Balışeyh “ Harmancık
“ Çelebi ÇANAKKALE Bozcaada
OSMANİYE Toprakkale “ Gökçeada
ÇANKIRI Atkaracalar
V. SINIF İLÇELER “ Kızılırmak
ADANA Feke “ Eldivan
“ Saimbeyli “ Kurşunlu
“ Tufanbeyli “ Korgun
ADIYAMAN Çelikhan “ Orta
“ Samsat “ Şabanözü
AFYON Bayat “ Yapraklı
“ Başmakçı ÇORUM Dodurga
“ Çobanlar “ Oğuzlar
“ Dazkırı “ Laçin
“ Kızılören DENİZLİ Baklan
“ İhsaniye “ Bekilli
“ İscehisar “ Bozkurt
“ Sincanlı
AĞUSTOS – 2004
Y-29/23

İLİ : İLÇESİ : İLİ : İLÇESİ :
DENİZLİ Çardak KASTAMONU Ağlı
“ Kale “ Azdavay
“ Güney “ Hanönü
DİYARBAKIR Çermik KAYSERİ Akkışla
“ Çüngüş “ Sarıoğlan
“ Eğil “ Tomarza
“ Kocaköy “ Özvatan
EDİRNE Enez “ Sarız
“ Lalapaşa KIRKLARELİ Demirköy
“ Meriç KIRŞEHİR Akpınar
ELAZIĞ Alacakaya “ Boztepe
“ Maden “ Çiçekdağı
“ Palu KONYA Hüyük
ERZİNCAN Kemah “ Taşkent
“ Tercan KÜTAHYA Hisarcık
ERZURUM Hınıs “ Pazarlar
“ Uzundere “ Şaphane
ESKİŞEHİR Beylikova MALATYA Arapgir
“ Mihalgazi “ Doğanşehir
“ Milahılıçcık “ Doğanyol
“ Sarıcakaya “ Kale
GİRESUN Dereli “ Yazıhan
“ Doğankent MANİSA Gördes
“ Ş.Karahisar “ Selendi
“ Yağlıdere “ Sarıgöl
GÜMÜŞHANE Köse K.MARAŞ Andırın
“ Şiran “ Ekinözü
HATAY Yayladağ MARDİN Yeşilli
HAKKARİ Şemdinli MUĞLA Datça
“ Yüksekova “ Kavaklıdere
ISPARTA Aksu MUŞ Malazgirt
“ Sütçüler NEVŞEHİR Acıgöl
İÇEL Çamlıyayla “ Derinkuyu
İZMİR Beydağ “ Kozaklı
“ Karaburun “ Hacıbektaş
Y-29/24
AĞUSTOS – 2004

İLİ : İLÇESİ : İLİ : İLÇESİ :
NİĞDE Çamardı UŞAK Ulubey
“ Çiftlik “ Sivaslı
ORDU Çaybaşı YOZGAT Çekerek
“ Gölköy “ Çandır
“ Korgan “ Çayıralan
“ Kumru “ Şefaatli
RİZE Kalkandere “ Yenifakılı
“ Hemşin ZONGULDAK Gökçebey
“ İkizdere KARABÜK Eflani
SAMSUN Ayvacık “ Eskipazar
“ Kavak AKSARAY Eskil
SİİRT Kurtalan “ Güzelyurt
“ Şirvan “ Ortaköy
SİNOP Durağan KARAMAN Ayrancı
“ Erfelek KIRIKKALE Karakeçili
“ Saraydüzü “ Sulakyurt
“ Türkeli BATMAN Beşiri
SİVAS Gölova “ Kozluk
“ Kangal ŞIRNAK Silopi
“ Koyulhisar BARTIN Ulus
“ Hafik “ Kurucaşile
“ Ulaş IĞDIR Tuzluca
TOKAT Artova OSMANİYE Hasanbeyli
Başçiftlik “ Sumbas
“ Sulusaray VI. SINIF İLÇELER

Yeşilyurt ADANA Aladağ
TRABZON Çaykara ADIYAMAN Gerger
“ Köprübaşı “ Sincik
“ Maçka “ Tut
“ Tonya AFYON Evciler
“ Şalpazarı “ Hocalar
TUNCELİ Pertek AĞRI Diyadin
Ş.URFA Hilvan “ Hamur
“ Suruç “ Tutak
UŞAK Karahallı “ Taşlıçay
ARTVİN Ardanuç
“ Murgul

AĞUSTOS – 2004
Y-29/25

İLİ : İLÇESİ : İLİ : İLÇESİ :
ARTVİN Şavşat ERZURUM Karaçoban
“ Yusufeli “ Pazaryolu
BALIKESİR Marmara GAZİANTEP Araban
BİNGÖL Adaklı “ Karkamış
“ Kığı “ Yavuzeli
“ Karlıova GİRESUN Alucra
“ Genç “ Çanakcı
“ Solhan “ Çamoluk
“ Yayladere “ Güce
“ Yedisu GÜMÜŞHANE Kürtün
BİTLİS Hizan HAKKARİ Çukurca
“ Mutki KARS Akyaka
BURDUR Kemer “ Arpaçay
“ Altınyayla “ Digor
ÇANKIRI Bayramören “ Selim
DENİZLİ Çameli “ Susuz
“ Beyağaç KASTAMONU Cide
DİYARBAKIR Dicle “ Çatalzeytin
“ Kulp “ Doğanyurt
“ Hani “ İhsangazi
“ Hazro “ Pınarbaşı
ELAZIĞ Ağın “ Şenpazar
“ Arıcak KIRKLARELİ Kofçaz
“ Baskil KIRŞEHİR Akçakent
“ Karakoçan KONYA Ahırlı
ERZİNCAN Çayırlı “ Çeltik
“ Kemaliye “ Emirgazi
“ İliç “ Halkapınar
“ Otlukbeli “ Tuzlukçu
ERZURUM Çat “ Yalıhüyük
“ Karayazı KÜTAHYA Dumlupınar
“ Narman MALATYA Arguvan
“ Olur “ Hekimhan
“ Şenkaya “ Kuluncak
“ Tekman “ Pötürge
K.MARAŞ Çağlayancerit
Y-29/26
AĞUSTOS – 2004

İLİ : İLÇESİ : İLİ : İLÇESİ :
K.MARAŞ Nurhak TUNCELİ Ovacık
MARDİN Dargeçit “ Pülümür
“ Derik ŞANLIURFA Akçakale
“ Mazıdağı “ Bozova
“ Ömerli “ Halfeti
“ Savur “ Harran
MUŞ Bulanık VAN Başkale
“ Hasköy “ Bahçesaray
“ Korkut “ Çatak
“ Varto “ Gürpınar
ORDU Akkuş “ Çaldıran
“ Aybastı “ Muradiye
“ Çamaş “ Özalp
“ Çatalpınar “ Saray
“ Gürgentepe YOZGAT Aydıncık
“ İkizce “ Kadışehri
“ Kabataş “ Saraykent
“ Kabadüz AKSARAY Ağaçören
“ Mesudiye “ Gülağaç
RİZE Çamlıhemşin “ Sarıyahşi
SAKARYA Taraklı BAYBURT Aydıntepe
SAMSUN Asarcık “ Demirözü
SİİRT Baykan KARAMAN Başyayla
“ Eruh “ Sarıveliler
“ Pervari BATMAN Gercüş
SİNOP Dikmen “ Hasankeyf
SİVAS Akıncılar “ Sason
“ Altunyayla ŞIRNAK Beytüşşebap
“ Doğanşar “ Güçlükonak
“ İmranlı “ İdil
TRABZON Dernekpazarı “ Uludere
“ Hayrat ARDAHAN Çıldır
“ Düzköy “ Damal
TUNCELİ Çemişgezek “ Göle
“ Mazgirt “ Hanak
“ Hozat “ Posof
“ Nazimiye IĞDIR Aralık
“ Karakoyunlu
KARABÜK Ovacık
KİLİS Elbeyli
“ Musabeyli
“ Polateli
AĞUSTOS – 2004
Y-29/27
EK- 3 (*)
İŞ TALEP FORMU

DİKKAT : Gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk
Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır
Kurumu
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
4,5 x 6
Fotoğraf
Soyadı
Adı Cinsiyeti
Erkek Kadın
T.C. Kimlik No
Doğum Yeri
Doğum Tarihi Medeni Durumu
Evli Bekar
Baba Adı Ana Adı İli
İlçesi
Mahalle veya Köyü Sokağı Ev No Cilt No Sayfa No
Verildiği Nüfus İdaresi Veriliş Sebebi Veriliş Tarihi Cüz.K.No
Seri No
Askerlik Hizmeti Yapıldı mı?
Evet Hayır
Yapıldıysa Şekli
Yd.Sb. Yd.Sb.Ö. Er
Yapılmadıysa Sebebi
Tecilli Alınmadı
Mecburi Hizmet i Var mı?
Evet Hayır
Varsa Yükümlü Bulunulan Kurum Sebebi ve Süresi
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan Kredi Alındı mı?
Evet Hayır
Kredi Alındıysa Süresi
Sabıka Kaydı Var mı?
Var Yok
Varsa Yargılanma veya Mahkum
Olma Sebebi
Mahkumiyeti Varsa Süresi ve Sonucu
Yıl Ay Gün
Tecilli Af Para Cz. İnfaz
En Son Bitirilen Öğrenim , Tarihi ve Derecesi
İstenilen Görev
Görevle İlgili Özel Eğitim ve Nitelikler
Yazışma Adresi
Bu iş talep formunu gerçeğe uygun
olarak doldurdum.
............/.........../20…...
İmza
Formu İnceleyen
Adı Soyadı
Tarih ve İmza
AÇIKLAMALAR
1. Cevaplar iş talebinde bulunanın el yazısı ile ve mürekkepli kalemle doldurulacaktır.
2. Bütün sorular tam ve açık olarak cevaplandırılacaktır.
3. Cevaplar seçme kutularına koymak suretiyle belirtilecektir.
4. Soruların bir veya bir kaçını cevapsız bırakanların talepleri dikkate alınmayacaktır.
5. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
6. İş Talep Formuna (4,5 x 6) ebadında bir adet fotoğraf dışında hiçbir belge eklenmeyecektir.
7. İş Talep Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış dahi olsalar imtihanları geçersiz
sayılarak, atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir.
(*) Bu form, 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 10 uncu maddesi ile değiştirilmiştir.
Y-29/28
NİSAN – 2009

X
EK-4 (*)
İL VE İLÇE MÜFTÜLERİ İLE İL MÜFTÜ YARDIMCILARI DEĞERLENDİRME FORMU
Adı Soyadı :
Görev Yeri ve Unvanı :
T.C. Kimlik No : Sicil No:
DEĞERLENDİRME KISTASLARI Puan
Değeri
Adayın
Puanı
1. Başvuru tarihi itibariyle öğrenim durumu
(En son öğrenim durumu esas alınacaktır.)
a) Yüksek Lisans
b) Doktora
6
10
2. Müracaat bitim tarihi itibariyle 217 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 2’nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında
geçen fiili hizmet süresinin (işçi statüsü ile geçici personel statüsünde
geçirilen hizmetler hariç.)
Her bir yıl için:
1
3. Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve daha fazla olanların bu sicil
notunun aritmetik ortalamasının 1/10’u (Üç yıllık ortalama sonucu kesirli
olması halinde tam sayıya tamamlandıktan sonra 1/10’u hesaplanacaktır.)
4. İlgili mevzuat hükümlerine göre atamaya yetkili amirlerce verilmiş olan
(Aynı yılda verilmiş birden fazla belge varsa, sadece birer tanesi
değerlendirmeye alınacaktır.)
a) Her takdirname için
b) Her ödül için
2
4
5. Başkanlıkça gönderildiği en az altı ay süreli kursları başarı ile bitirenler için:
İhtisas kursunu başarı ile bitirenler için:
2
8
6. Hafızlık belgesi olanlara
8
7. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (375
sayılı KHK’ya göre belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirme
sadece bir dil için yapılacaktır.)
a) (D) alanlara
b) (C) alanlara
c) (B) alanlara
d) (A) alanlara
2
4
6
8
8. Aldığı her disiplin cezasından (Af kapsamına girenler hariç)
a) Her uyarma ve kınama için
b) Her aylıktan kesme için
c) Kademe ilerlemesinin durdurulması için
-2
-4
-6
Eksi puanlar düşüldükten sonra toplam
(*) Bu form, 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 10 uncu maddesi ile değiştirilmiştir.
NİSAN – 2009
Y-29/29
EK-4/A (*)
İL VE İLÇE MÜFTÜLERİ İLE İL MÜFTÜ YARDIMCILARI PERFORMANS
DEĞERLENDİRME FORMU
Adı, Soyadı
T.C.Kimlik No
Müftülüğün Adı (İl-İlçe)
Yöneticilik Kıdemi
Değerlendirme Tarihi
Lisans Üstü Eğitim Durumu
S.No PERFORMANS KRİTERLERİ

Performans
Derecesi
(1,2,3,4,5)
1. Görevlerine ilişkin mevzuat bilgisi ve uygulamalara yansıtması.
2. Müftülüğün sorunlarını zamanında tespit edip çözümleyebilmesi.
3. Başkanlığın amaçları doğrultusunda, irşat ve din hizmeti süreçlerine
odaklanması.
4. Başkanlığın kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlaması.
5. Gerektiğinde yetki alanı içinde inisiyatif kullanarak sorumluluk alması.
6. Müftülükte düzen ve disiplini sağlaması.
7. Müftülükte ekip çalışmasını desteklemesi ve özendirmesi.
8. Personelin ihtiyaç ve sorunlarına duyarlılık göstermesi.
9. Çalışanlara, bireysel ve mesleki gelişmelerini destekleyici rehberlikte
bulunması.
10. Gerekli hallerde ödül ve ceza sistemini uygulaması.
11. Karar ve planların uygulanmasında, cemaat, görevli ve ilgili kurumlarla
işbirliği yapması.
12. Yeniliklere açık olması, kendini sürekli geliştirmesi.
13. Proje bazlı din hizmeti modellerini uygulaması.
14. Kılık kıyafetine özen göstermesi ve çevresinde örnek olması.
15. Mesleki birikim ve yeteneğini geliştirmedeki performansı.
16. Vaaz, hutbe, yazılı ve görsel basın aracılığıyla irşat faaliyetlerine katkısı.
17. Müftülük makamını toplum ve bürokratik merciler nezdindeki temsil başarısı ve
liderlik niteliği.
18. Genel ve kurumsal etik kuralların uygulanmasında ve yangınlaştırılmasında
gösterdiği çaba.
19. Yaygın din eğitimi hizmetlerindeki özen ve gayreti.
20. Kadın, Aile, gençlik, özürlüler vb. toplum kesimlerine yönelik din
hizmetlerine katkısı.
Birey Değerlendirmesi=(toplam Puan/Değerlendirilen Madde Sayısı)*20
Not: (Değişik: 08/04/2010 tarihli ve 27546 sayılı Resmi Gazete) Bu form il müftüleri için vali, il müftü yardımcısı için il
müftüsü, ilçe müftüleri için kaymakam ve il müftüsü tarafından düzenlenerek her yılın Ocak ayı sonunda Başkanlığa imzalı ve
mühürlü olarak gönderilir.
(*) Bu form, 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 10 uncu maddesi ile eklenmiştir.
Y-29/30
NİSAN - 2010

EK-5 (*)
CAMİ GÖREVLİLERİ DEĞERLENDİRME KISTASLARI FORMU
Adı Soyadı : Görev Yeri ve Unvanı :
T.C. Kimlik No : Sicil No :
A-Öğrenim/Donanım Puanı
DEĞERLENDİRME KISTASLARI Puan
Değeri
Adayın
Puanı
I- Başvuru tarihi itibariyle en üst öğrenim durumu
1. Lise
2. İmam hatip lisesi
3. İlahiyat önlisans
4. İlahiyat lisans
2
4
6
8
II-Varsa ikinci bir yüksek öğrenimin her bir yılı için 1
III- İlahiyat alanında akademik çalışması (Başvuru tarihi itibariyle son durumu)
1. Yüksek lisans
2. Doktora
6
10
IV-Hafızlık, aşere takrib ve tayyibe kursu ve benzerinin her biri için
1. Hafızlık
2. İhtisas Kursu
3. Aşere takrib ve tayyibe kursu
4. Tashihi Huruf Kursu
5. Mesleğe yönelik 6 aydan fazla süreli hizmet içi eğitimi
8
10
8
4
4
V-Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından
D seviyesi
C seviyesi
B seviyesi
A seviyesi
2
4
6
8
B-Hizmet Yılı ve Başarı Puanı
I- Din Hizmetleri Sınıfında geçen her hizmet yılı için 0,5
II- Başkanlığın Görev ve Çalışma Yönergesi, ilgili genelge ve yazılı talimatlar
çerçevesinde yapmış olduğu her bir faaliyet için;
1. Cemaatle ilişkileri, cemaat sayısındaki artış-eksilme durumu
2. Yaz Kur'an Kursu hizmetlerine ilgisi
3. Cami Dersleri vb. hizmetleri
4. Mesleği ile ilgili konularda okuma alışkanlığı
5
. (Mülga: 08/04/2010 tarihli ve 27546 sayılı Resmi Gazete)
6. Hazırladığı ve yürüttüğü önemli hizmet ve projeler
7. Cami ve çevresinin bakımı
8. (Mülga: 08/04/2010 tarihli ve 27546 sayılı Resmi Gazete)
9. Hutbe hazırlama ve hutbe okuma becerisi
10. Sosyal faaliyetleri (ihtiyaç sahiplerini, öksüz ve yetimleri tanıma
ihtiyaçlarını giderme, gençlerle ilgilenme, dayanışmayı artırma gibi)
2
2
2
1
-
2
1
-
2
2
C-Ödül, Disiplin ve Sicil Puanı
I- Son 5 yıl içinde ilgili mevzuat hükümlerine göre atamaya yetkili amirlerince
verilmiş olan her bir
1. Teşekkür belgesi
2. Takdir belgesi
3. Maaş tutarı ödül
1
2
4
II- Son 5 yıl içinde her bir yıl içinde aldığı sicil puanı
1- İyi
2- Çok iyi
1
2
III- Son 5 yılda almış olduğu her bir disiplin cezası için (Af kapsamına girenler
hariç.)
1. Uyarma ve Kınama
2. Aylıktan kesme
3. Kademe ilerlemesinin durdurulması
-2
-4
-6
TOPLAM PUAN (A+B+C)

YUKARIDAKİ BİLGİLERİN DOĞRULUĞU TASDİK OLUNUR
(Bu form ilgilinin görev yaptığı müftülükçe doldurulup tasdik edilerek en geç her yılın Ocak ayının sonuna kadar il müftülüğüne
gönderilecektir.)
….../ …. /……

İmza ve Mühür
(*) Bu form, 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 10 uncu maddesi ile eklenmiştir.
NİSAN


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 10:14.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
İmamlar müezzinler mbsts becayiş cami arapça ilahiyat önlisans hepsi burada diyanet personeli haber bülteni başkanlık hac umre din namaz imam imamlar Cami halısı cami süpürgeleri cami süsleme nakkaş minare yapımı cami ısıtma cami ses sistemleri cami levhaları namazvakit arapca kaynak eserler Diyanet Duyurular imam becayiş İmam müezzin ezan sela din görevlisi din görevlileri diyanet haberler imam hatip münhal kadrolar hac sınavları ilahiyat önlisans diyanet teşkilat haberi yeterlik Mbsts kitabı diyanet yeterlik
www.dibpersonel.com